Referat, regnskab og budget:

 

Generalforsamling i Roskilde Skakklub, Vestergade 17, 4000 Roskilde, onsdag 24-06-2020 kl. 19:30

Antal tilstedeværende medlemmer: 11

Generalforsamlingen tog udgangspunkt i nedenstående dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning – herunder præmieuddeling
  3. Regnskab 2019
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Flg er på valg: Jacob G Andersen (formand), Søren Madsen (bestyrelsesmedlem), Henrik Mølvig (bestyrelsessuppleant)

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er Martin Leth (revisor), samt Ebbe Rostorp (suppleant)

  1. Budget samt fastsættelse af kontingent
  2. Eventuelt

Valg af dirigent

Generalforsamlingen startede med valg af dirigent, og bestyrelsen foreslog Henrik Leth. Henrik Leth blev valgt til dirigent.

Henrik Leth konstaterede, at Corona-perioden havde udskudt den oprindelige generalforsamling, som jævnfør sæsonplanen var planlagt til maj 2020. Dog bemærkede Henrik Leth, at indkaldelsen til generalforsamlingen havde været at finde på klubbens hjemmeside 14 dage før, samt at klubbens medlemmer modtog en mail med indkaldelse 10. juni 2020 ligeledes 14 dage før. På baggrund af dette fandt han generalforsamlingen lovligt indkaldt, og ingen af de fremmødte medlemmer var imod.

Referent / sekretær

Søren Madsen blev valgt til sekretær.

Formandens beretning ved Jacob G. Andersen

Sommerturneringen 2019:

Lasse Christensen vandt og Preben Larsen blev nr. 2

Roskildeturneringen:

Roskildeturneringen havde 18 deltagere i en samlet gruppe. Turneringen blev vundet af Jens Hansen med 6,5 point af 7 mulige.

Holdturnering:

1.-holdet blev nummer 2 i Mesterrækken.

2.-holdet sluttede som nummer 4 i B-rækken.

Klubturneringen:

Klubturneringen blev afbrudt på grund af Corona i marts 2020. Turneringen havde endnu ikke fundet en vinder, da Henrik Bloch Andersen og Jens Hansen skulle ud i en omkamp om klubmesterskabet.

Juniorskak:

Formanden gav ordet til Martin Mosgaard. Martin fortalte, at juniorskakken varetages af Martin Leth, JP og Martin Mosgaard. Det havde været en god sæson, og Igennem sæsonen havde de været rundt på skoler og i SFO’er for at hænge posters op med skak.

Der kom typisk 7-9 juniorer forbi til skak tirsdag eftermiddag, og juniorerne havde været til 3 forskellige turneringer.

Juniorerne betalte for en sæson ad gangen og havde mulighed for at være medlem af klubben uden at være medlem af skakunionen.

Formanden roste for arbejdet med juniorerne.

Præmieuddeling:

Det aftaltes at udskyde præmieuddelingen, da der endnu ikke var fundet en klubmester.  

Dog blev det fastslået, at Jørgen Løvgren og Kaushik Das blev topscorer på førsteholdet begge med 5 af 7 point.

På 2. holdet blev Jens Hansen topscorer med 5,5 point.

Aktivitetspokalen vandt Jens Hansen med en score på 21 af 29 mulige point fordelt på Roskilde, Klub og Holdturneringen.

Formanden nævnte, at Lasse Christensen, Jørgen Løvgren, Preben Larsen, Kai Gylling og Henrik Mølvig stillede op i Xtragon i Helsingør, og at Lasse Christensen og Preben Larsen vandt deres ratinggrupper.

Derudover opfordrede formanden til at medlemmer ser med på nettet både Magnus Carlsens turneringer og Nakamura streamingtjeneste.

Ebbe Rostorp spurgte til medlemstallet, men det blev aftalt at tale om det under regnskabet.

Herefter blev formandens beretning godkendt.

Regnskab 2019 ved kasserer, Lasse Christensen

Lasse bemærkede, at der i regnskabet figurerede en post på Skakmaterialer på 9344,8 kr. Posten vedrørte et forbrug i 2018, men fakturaen var først modtaget i 2019. Derudover var der restancer for 3700 kr., som Lasse ikke mente, det var muligt at inddrive.

Martin Mosgaard stod for inddrivning af kontingent for juniorerne.

På juniorsiden var man gået over til helårskontingenter for at spare administration. Derudover inddeles juniorerne i A- og B-medlemmer, da ikke alle har glæde af at være medlem af DSU.

Henrik Leth spurgte til medlemstallet, som var faldet til 37 medlemmer pr. 31-12-2020, hvem var faldet fra? Lasse oplyste, at det primært var juniorer, som var faldet fra, men der var kommet tilsvarende nye til så klubben dags dato havde 42-43 medlemmer.

Jubilæumsfonden var nedlagt for at spare et gebyr i banken, men pengene (8.372,8 kr.) var fortsat øremærket jubilæumsaktivitet. De stod bare på Roskilde Skakklubs hovedkonto.

Regnskabet ville blive lagt op på klubbens hjemmeside.

Regnskab 2019 blev herefter godkendt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen bestod af Formand, Jacob G. Andersen, Kasserer, Lasse Christensen, Martin Mosgaard, Helge Frederiksen og Søren Madsen.

Søren Madsen var på valg og blev genvalgt.

Rasmus Olsson blev valgt som bestyrelsessuppleant.

Jacob G. Andersen blev genvalgt som formand.

Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg var Martin Leth (revisor), samt Ebbe Rostorp (suppleant)

Martin Leth blev valgt som revisor og Ebbe Rostorp som suppleant.

Budget samt fastsættelse af kontingent

Kontingent fastholdtes.

Juniorer havde mulighed for at vælge mellem et A- og et B-kontingent afhængigt af, om de ønskede at være medlem af DSU.

Klubben modtog et tilskud fra Roskilde Kommune for hver juniorer.

Ebbe Rostorp præciserede, at prisen på hjemmesiden er 13 * 185 kr. 12 måneder + et beløb til vedligehold = 2405 kr.  

Søren Madsen spurgte ind til kontingent, hvor mange af de 1000 kr. som gik til DSU.

Lasse oplyste, at vi betaler 30 kr. pr. medlem pr. kvartal til hovedkredsen og 135 kr. til DSU. Dog det halve for pensionistmedlemmer.

Martin Leth oplyste at ca. 2/3 dele af kontingentet går til DSU, dog for pensionister var det ca. 80%.

Herefter blev budgettet godkendt.

Eventuelt

Martin Mosgaard foreslog, at en måde at værdsætte arbejdet med juniorerne, kunne være at arbejdet udløste kontingentfritagelse. Juniorarbejdet kræver ansvar og kræfter, at man skal være klar hver tirsdag. Desuden giver juniorerne en god indtægt for klubben i form af tilskud fra kommunen.

Ebbe spurgte om Bestyrelsen selv kan tage stilling til, om udvalgte medlemmer kan fritages kontingent?

Henrik Leth læste op fra reglerne, og generalforsamlingen nåede frem til, at bestyrelsen kan træffe beslutninger om, at man kan præmiere medlemmer for arbejde med kontingentfrihed. Der var ingen uoverensstemmelse med vedtægterne, at Bestyrelsen besluttede det.

Martin Leth mente, at vi bør definere, hvor meget arbejde, der skal til.

Henrik Leth mente ligeledes, at det skal defineres hvilken type arbejde, der giver fritagelse.

Herefter takkedes Henrik Leth for god ro og orden og generalforsamlingen afsluttedes.

 

Regnskab 2019

 

Regnskab Roskilde Skakklub 2019  

Indtægter

Kontingent (incl forudbetaling)

Kr.

27.490,00

Restancer 2018

Kr.

2.465,00

Kantinesalg

Kr.

4.932,00

Turneringsindskud

Kr.

3.380,00

Aktivitetstilskud

Kr.

3.789,00

I alt

42.056,00

Bankbeholdning 1/1-2019

Kr.

47.859,50

Kontantbeholdning 1/1-2019

Kr.

1.307,35

Balance

Kr.

91.222,85

Udgifter

DSU

Kr.

23.610,00

Pokalskak

Kr.

802,50

Kantine

Kr.

2.452,75

Lokaleleje

Kr.

1.048,00

Præmier

Kr.

6.800,00

Skoleskak + juniorudgifter

Kr.

900,00

Gebyrer bank

Kr.

300,00

Juleafslutning

Kr.

210,60

Skakmaterialer (DGT)

Kr.

9.344,80

Dommerkursus

Kr.

200,00

Hjemmeside

Kr.

3.987,50

Køleskab

Kr.

2.109,00

Bårebuket

Kr.

600,00

 

I alt

52.365,15

Diff

Kr.

0

Bankbeholdning 31/12-2019

Kr.

33.962,90

Kontantbeholdning 31/12-2019

Kr.

4.894,80

Kr.

91.222,85

Aktiver pr 31.12.2019

Restancer

Kr.

  7.330,00

Danske bank løbende konto

Kr.

33.962,90

Kontantbeholdning

Kr.

  4.894,80

 

Passiver pr 31.12.2019

 

Forudbetalt kontingent

Kr.

3.680,00

Afskrivninger (restance)

Kr.

3.705,00

I alt

Kr.

38.802,70

Aktiver pr 31/12-2018 var 54.616,85 kr.

Der er hverken foretaget statusopgørelse over skakmaterialer eller kantinelager pr. 31/12-2019

Revisionens anmærkninger:

Roskilde d.

----------------------------------------------------------------                                            -------------------------------------------------------------------------

Kasserer                                                                                                                                             Formand

 

 

 

 

Budget 2020

 

Budget Roskilde Skakklub 2020

Indtægter

Kontingent

Kr.

29.000,00

Restancer 2019

Kr.

6.000,00

Kantinesalg

Kr.

5.000,00

Turneringsindskud

Kr.

6.500,00

Aktivitetstilskud

Kr.

3.500,00

 

I alt

Kr.

50.000,00

Udgifter

DSU

Kr.

25.000,00

Kontorartikler

Kr.

200,00

Gebyrer bank

Kr.

300,00

Hold og EMT-gebyrer

Kr.

4.000,00

Kantine

Kr.

2.500,00

Kørsel + broafgift

Kr.

1.500,00

Bestyrelsesmøder

Kr.

200,00

Hjemmeside

Kr.

2.300,00

Præmier (incl  gravering+gaver)

Kr.

9.000,00

Skakmateriel

Kr.

2.500,00

Lokaleleje

Kr.

1.500,00

Juniorarbejde

Kr.

1.000,00

Ialt

Kr.

50.000,00

Roskilde Skakklub
Vestergade 17
4000 Roskilde

mail : jebh2505@live.dk
tlf : 24681812
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.